Anesthesiology & Pain Medicine >> Research >> Labs >> Wang Lab
Photo of Wang Wang, MD, PhD
Wang Wang, MD, PhD

Wang Laboratory
Wang Wang, MD, PhD

 • Researcher, Mitochondria and Metabolism Center
 • Assistant Professor, Anesthesiology and Pain Medicine

Research

 • superoxide flash genesis
 • effects of superoxide flash on local signaling
 • superoxide flash as biomarker for cardiac dysfunction

Honors and Awards

 • NIH, Fellow Award for Research Excellence (2003 & 2004)
 • ISHR (International Society for Heart Research), Richard J. Bing Award for Young Investigators (2007)

Current Memberships

 • American Heart Association
 • American Physiological Society
 • Biophysical Society
 • International Society for Heart Research

Current Funding

 • American Heart Association, Scientist Development Grant

Selected Publications

 • Wang Wang, Matthew S. Barnabei, Michelle Asp, Frazer Heinis, Erik Arden, Jennifer Davis, Elizabeth Braunlin, Qi Li, Johathan Davis, James D. Potter, Joseph M. Metzger. Noncanonical EF-hand Motif Strategically Delays Ca2+ Buffering to Enhance Cardiac Performance.Nat.Med.In press. 2013.
 • Zhanglong Huang, Wanrui Zhang, Guohua Gong, Huaqiang Fang, Ming Zheng, Zianhua Wang, Jiejia Xu, Robert T. Dirksen, Shey-Shing Sheu, Heping Cheng, Wang Wang. Response to "A criical evaluation of cpYFP as a probe for superoxide". Free Radic.Biol.Med. 51, 1937-1940, 2011.
 • Wang Wang*, Huaqiang Fang, Linda Groom, Aiwu Cheng, Wanrui Zhang, Jie Liu, Xianhua Wang, Kaitao Li, Peidong Han, Ming Zheng, Jinhu Yin, Weidong Wang, Mark P. Mattson, Joseph P. Y. Kao, Edward G. Lakatta, Shey-Shing Sheu, Kunfu Ouyang, Ju Chen, Robert T. Dirksen, Heping Cheng*. Superoxide flashes in single mitochondria. Cell. 134, 279-290, 2008. (*: corresponding authors)
 • Carlo G. Tocchetti*, Wang Wang*, Jeffrey P. Froehlich*, Sabine Huke, Miguel A. Aon, Gerald M. Wilson, Giulietta Di Benedetto, Brian O' Rourke, Wei Dong Gao, David A. Wink, John P. Toscano, Manuela Zaccolo, Donald M. Bers, Hector H. Valdivia, Heping Cheng, David A. Kass, Nazareno Paolocci. Nitroxyl improves cellular heart function by directly enhancing cardiac sarcoplasmic reticulum Ca2+ cycling. Circ. Res. 100, 96-104, 2007. (*: co-first authors)
 • Wang Wang, Weizhong Zhu, Shiqiang Wang, Dongmei Yang, Michael T. Crow, Rui-Ping Xiao, Heping Cheng. Sustained β1-adrenergic stimulation modulates cardiac contractility by Ca2+/calmodulin kinase signaling pathway. Circ. Res. 95, 798-806, 2004.