Lin Boting, "Songren meizhu quqin tu," Gugong wenwu yuekan 1 (1983)pp. 74-78.

Back