Jin Weinuo, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 2: Sui Tang Wu Dai de huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1984), pl. 15, p. 33. Collection of the National Palace Museum, Taipei.

Back