Lu Liancheng and Hu Zhisheng, Baoji yuguo mudi-xiace (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), p. 17. 

Back