Wang Zhongshu, Handai kaoguxue gaishuo (Beijing: Zhonghua shuju, 1984), p. 87.

Back