Suixian Zenghouyi mu (Beijing: Wenwu chubanshe, 1980), illustration #2.

Back