Suixian Zenghouyi mu (Beijing: Wenwu chubanshe, 1980), illustration #55.

Back