Xin Zhongguo chutu wenwu (Beijing: Waiwen chubanshe, 1972), illustration #94.

Back