Xu Ziran, Zhongguo huangtu diqu lidai muzang (Beijing: Dizhi chubanshe, 1988), p. 31.

Back