Zhonguo zhongda kaogu faxian (Beijing: Wenwu chubanshe, 1990), p. 145.

Back