Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 1 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 51.

Back