Zhonguo zhongda kaogu faxian (Beijing: Wenwu chubanshe, 1990), p. 97.

Back