Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian,  1 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 26.

Back