Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, 1 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 148.

Back