Zhongguo meishu quanji v. 1 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 14.

Back