Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 10 (Beijing: wenwu chubanshe, 1988), p. 35.
Back