Zhongguo meishu quanji, Huihua bian,  v. 14 (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1985), p. 90.
Back