Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 10 (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), p. 60.
Back