Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 7 (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1987), p. 88. 
Back