Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 9 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 149. 
Back