Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 4 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 1.
Back