Zhongguo meishu quanji, Huihua bian v. 14 (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1985), p. 78. 
Back