Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian v. 3 (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1988), p. 34. 
Back