Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, V. 8 (Beijing: renmin chubanshe, 1988), p. 99.

Back