Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 7 (Shanghai : Shanghai jenmin meishu chubanshe, 1987), p. 54. 
Back