Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 7 (Beijing : Beijing renmin meishu chubanshe, 1988), p. 57.
Back