Zhongguo meishu quanji, Diaosu bian, v. 7 (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1987), p. 91.
Back