Rongzhen dian, Congshu jicheng edition, 2:18, 2:28.

Back