Yang Renkai, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 3: Sui Tang Wudai shufa (Beijing: Renming meishu chubanshe, 1986), pl. 55, p. 124. (detail) Collection of the Beijing Library.

Shi Weize, Da zhi zhan shi memorial (736 AD).

Back