Bi Gong, ed., Zhongguo meishu quanji, shufa juanke bian 1: Shang Zhou zhi Qin Han shufa (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1987), p. 40.

Back