Qi Gong, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa jianke bian 1: Shang Zhou zhi Qin Han shufa (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1987), p. 22. (Introduction)

Back