Wang Jingxian, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke pian 2: Wei Jin Nanbeichao shufa (Beijing: Renming meishu chubanshe, 1986), plate 78, p. 137. Collection of the Liaoning Provincial Museum.

Wang Zhi (Southern Qi). Letter starting "One day, without spirit..."

BACK