Bi Gong, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 1: Shang Zhou zhi Qin Han shufa (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1987), Plate 1, p. 1. Collection of the National Museum of History.

Back