Wang Jingxian, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke pian 2: Wei Jin Nanbeichao shufa (Beijing: Renming meishu chubanshe, 1986), plate 103, p. 192, detail. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Northern Wei inscription (regular script).

Back