Wang Jingxian, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 2: Wei Jin Nanbeichao shufa (Beijing: Renming meishu chubanshe, 1986), pl. 54, p. 90-91, detail. 24.5 x 69.9 cm. Collection National Palace Museum-Beijing.

 

Back