Cao Fashou, et al, Huayan Jing in Wang Jingxian, ed., Zhongguo meishu quanji, shufa zhuanke bian, 2: Weijin nanbei chao shufa (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1986), plate 110, p.203. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

 

Back