Yang Renkai, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 3: Sui Tang Wudai shufa (Beijing: Renming meishu chubanshe, 1986), plate 45, pg. 94. (detail) 27.2 x 878.24 cm. Collection of the National Palace Museum, Taipei.

Back