Wang Jingxian, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 2: Wei Jin Nanbeichao shufa (Beijing: Renming meishu chubanshe, 1986), pl. 60, p. 104. Collection of the Shanghai Museum.

26.1 x 26.9 cm.

Back