Jiang Jieshi yu guomin zhengfu. (Hong Kong: The Commercial Press Ltd., 1994). pg. 133.

Back