Luoyi Baizai (Hong Kong: Urban Council, 1992), p. 43

Back