Zhou Shun and Gao Chunming, Zhongkuo lidai funu zhuangshi (Hong Kong: Sanlien shuju, 1988), p. 289.

Back