Cover of Fu Tao Yuan (Beijing: Zhongguo qingnian chubanshe, March 1981).

Back