Zhongguo lidai huihua: Gugong bowuyuan canghua ji, vol. 1. (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1978). p. 85.

Back