Zhou Xun. Zhongguo lidai funu zhuangshi. (Hong Kong: Joint Publishing Co. Ltd., 1988). pl. 146.  The mural is from the Yongle gong Daoist temple.

Back