Wang Gengxiong. Sun Zhongshan yu shanghai. (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1991).

Back