Deng Xiaoping. Zhonggong zhongyang wenxian yanjiushi (Beijing: Zhongyangwenxian chubanshe, 1988), p. 156.

Back