Mingqing renwuxiaoxiang huaxuan (Nanjing: Nanjing Bowuguan, 1979), pl. 16.

Back