Songdai shuhua ceye mingpin techan (Taibei: Guoli Gogong bowu guan, 1995), pl. 44a.

Back