Zhou Enlai tongzhi. (Beijing: Zhongguo sheying chubanshe, 1977), p. 8.

Back