Zhou Xibao. Zhongguo gudai fushishi. (Beijing: Zhongguo xiju chubanshe, 1984), pp. 539-540.

Back